اسعار الباقات

برنامه هایی که با کسب و کار خود را به رشد

مشتریان کارراهه شغلی، دارای ظرفیت برای بیش از پنج ترتیبات جذاب، استفاده از بر است.
شارژ ماه به ماه ( جلوتر از زمان) است و مشتریان دارای ظرفیت برای تغییر ترتیبات را به تناسب تغییر کسب و کار و بهره برداری نیازهای خود.

وظائف عامة

10.00LE15 Days
 • النشر و 5 تصاريح عمل
 • 3 عمل رائع
 • عرض العمل لمدة 90 يوما
 • الدعم المميز
Buy Now

وظيفة قياسية

45.00LE20 Days
 • مجوز های ارسال و 5 کار
 • 3 کار برجسته
 • شغلی نمایش داده شده برای 90 روز
 • پشتیبانی از حق بیمه
Buy Now

الباقة الذهبية

200.00LE2 Months
 • النشر و 5 تصاريح عمل
 • 3 عمل رائع
 • عرض العمل لمدة 90 يوما
 • الدعم المميز
Buy Now

باقة العمل الحر

20.00LE5 Days
 • النشر و 5 تصاريح عمل
 • 3 عمل رائع
 • عرض العمل لمدة 90 يوما
 • الدعم المميز
Buy Now
 • 45000CV دریافت
 • 50000شغل ایجاد
 • 65000نامزدهای
 • 35000پروفایل کاربر

خرید بسته کار اضافی

خرید از سر برای نیاز آینده موقعیت شغلی یک بخش بسیار مهم از جستجوی کار خود را است.
رزومه سند است که شما و مهارت های خود را به بازار عرضه شده است.

وظائف عامة

LE1015 Days
 • النشر و 5 تصاريح عمل
 • 3 عمل رائع
 • عرض العمل لمدة 90 يوما
 • الدعم المميز
Buy Now

وظيفة قياسية

LE4520 Days
 • مجوز های ارسال و 5 کار
 • 3 کار برجسته
 • شغلی نمایش داده شده برای 90 روز
 • پشتیبانی از حق بیمه
Buy Now

الباقة الذهبية

LE2002 Months
 • النشر و 5 تصاريح عمل
 • 3 عمل رائع
 • عرض العمل لمدة 90 يوما
 • الدعم المميز
Buy Now